WORLD ROBOT OLYMPIAD 2024 (THAILAND)

Organize by

Elite Sponsor

Government Sector

WORLD ROBOT OLYMPIAD 2024 (THAILAND)

ROBOMISSION ROBOSPORTS FUTURE ENGINEERS FUTURE INNOVATORS

จำนวนทีมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2567

WORLD ROBOT OLYMPIAD 2024 (THAILAND)

ROBOMISSION
( ภาคเหนือ )
0
ROBOMISSION
( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )
0
ROBOMISSION
( ภาคใต้ )
0
ROBOMISSION
( ภาคกลาง )
0
ROBOSPORTS
0
FUTURE ENGINEERS
0
FUTURE INNOVATORS
0

กติกา ข้อกำหนด และ รูปการแข่งขัน WRO 2024

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2567

WORLD ROBOT OLYMPIAD 2024 (THAILAND)

การแข่งขันฯ ระดับภูมิภาค

ระดับภูมิภาค กำหนดจัดขึ้นเฉพาะการแข่งขันฯ ประเภท ROBOMISSION เท่านั้น 

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น

 • รุ่น Elementary : ผู้เข้าแข่งขันฯ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 8 – 12 ปี (เกิดในช่วง พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)
 • รุ่น Junior : ผู้เข้าแข่งขันฯ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 11 – 15 ปี (เกิดในช่วง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556)
 • รุ่น Senior : ผู้เข้าแข่งขันฯ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 14 – 19 ปี (เกิดในช่วง พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553)

ผู้ชนะเลิศในแต่ละภาค ผู้ชนะ อันดับที่ 1-3 ของแต่ละภาคจะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันในระดับชิงแชมป์ประเทศไทย และได้รับรางวัลในระดับภูมิภาคนั้น ๆ

ทีมที่ลงแข่งฯ ระดับภูมิภาค (ประเภท ROBOMISSION) สามารถลงแข่งขันฯ (สนามพิเศษ) ได้ ประเภทใดประเภทหนึ่ง

 • ROBOSPORTS
 • FUTURE ENGINEERS
 • FUTURE INNOVATORS

* หากทีมได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนทีมชาติในทั้ง 2 ประเภทที่ลงแข่งขัน ทีมต้องสละสิทธิ์ในการแข่งขันประเภทใดประเภทหนึ่ง

การแข่งขันฯ สนามพิเศษ

สนามพิเศษ จัดเฉพาะการแข่งขันฯ ประเภท ROBOSPORTS  FUTURE ENGINEERS และ FUTURE INNOVATORS (ประเภทโครงงาน)

การแข่งขันฯ ประเภท ROBOSPORTS ช่วงอายุที่แข่งขัน 11-19 ปี (เกิดในช่วง พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2556)

ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบหุ่นยนต์ 2 ตัว เพื่อทำภารกิจ Double Tennis หุ่นยนต์จะถูกเขียนโปรแกรมเพื่อเล่นเกมโดย อัตโนมัติและทางานร่วมกัน (ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของทีม)

การแข่งขันฯ ประเภท FUTURE ENGINEERS ช่วงอายุที่แข่งขัน 14-19 ปี (เกิดในช่วง พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553)

ทีมต้องให้ความสาคัญกับทุกส่วนของกระบวนการทางวิศวกรรม ทีมจะได้รับคะแนนโบนัสจากการจัดทาเอกสารกระบวนการ และสร้างที่เก็บ GitHub เป็นสาธารณะ

ในการแข่งขันรถยนต์ไร้คนขับ รถยนต์จาเป็นต้องขับเคลื่อนอย่างอัตโนมัติบนเส้นทางที่สุ่มเปลี่ยนไปในแต่ละรอบ

การแข่งขันฯ ประเภท FUTURE INNOVATORS (ประเภทโครงงาน)

ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบโครงงานหุ่นยนต์ตามหัวข้อที่กำหนดในแต่ละปี และนำเสนอโครงงานนั้นๆต่อคณะกรรมการ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น

 • รุ่น Elementary : ผู้เข้าแข่งขันฯ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 8 – 12 ปี (เกิดในช่วง พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)
 • รุ่น Junior : ผู้เข้าแข่งขันฯ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 11 – 15 ปี (เกิดในช่วง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556)
 • รุ่น Senior : ผู้เข้าแข่งขันฯ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 14 – 19 ปี (เกิดในช่วง พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553)

การแข่งขันฯ ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันฯ ประเภท ROBOMISSION ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น

 • รุ่น Elementary : ผู้เข้าแข่งขันฯ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 8 – 12 ปี (เกิดในช่วง พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)
 • รุ่น Junior : ผู้เข้าแข่งขันฯ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 11 – 15 ปี (เกิดในช่วง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556)
 • รุ่น Senior : ผู้เข้าแข่งขันฯ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 14 – 19 ปี (เกิดในช่วง พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553)

Day 1 : วันซ้อมเวลาฝึกซ้อม 2.30 นาที ต่อ ครั้ง โดยแบ่งเป็นการซ้อมทั้งหมด 2 รอบ (รอบเช้า-บ่าย)

หมายเหตุ : สามารถนำเอกสารเข้าได้ ไม่อนุญาตให้ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์สื่อสาร ในสนามซ้อม

Day 2 : วันแข่งขันฯ วันแรก ประกอบด้วย

 • ช่วงเช้า แข่งขันฯ ด้วยกติกาปกติ และ กติกา Surprise
 • ช่วงบ่าย แข่งขันฯ ด้วยกติกาปกติ และ กติกา Surprise

* ใช้กติกา Surprise เหมือนกันทั้ง 2 รอบ

Day 3 : วันแข่งขันฯ วันสุดท้าย แข่งขันฯ ด้วยภารกิจพิเศษ (Extra-Challenge) โดยใช้ภารกิจเหมือนกันทั้ง 2 รอบ

* การจัดอันดับจะใช้คะแนนของรอบที่ดีที่สุด ใน Day 2 และ คะแนนของรอบที่ดีที่สุด ใน Day 3 มารวมกัน

โควตาตัวแทนประเทศไทย

ในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐตุรกี

การเข้าร่วมการแข่งขันฯ ประเภท ROBOMISSION จำนวน 9 สิทธิ์

 • รุ่น Elementary : 3 สิทธิ์ (รางวัลที่ 1 – 3 ในระดับชิงแชมป์ประเทศไทย)
 • รุ่น Junior : 3 สิทธิ์ (รางวัลที่ 1 – 3 ในระดับชิงแชมป์ประเทศไทย)
 • รุ่น Senior : 3 สิทธิ์ (รางวัลที่ 1 – 3 ในระดับชิงแชมป์ประเทศไทย)

การเข้าร่วมการแข่งขันฯ ประเภท FUTURE INNOVATORS จำนวน 3 สิทธิ์

 • รุ่น Elementary : 1 สิทธิ์ (รางวัลชนะเลิศ)
 • รุ่น Junior : 1 สิทธิ์ (รางวัลชนะเลิศ)
 • รุ่น Senior : 1 สิทธิ์ (รางวัลชนะเลิศ)

การเข้าร่วมการแข่งขันฯ ประเภท ROBOSPORTS จำนวน 2 สิทธิ์ (รางวัลที่ 1 – 2 ในสนามพิเศษ)

การเข้าร่วมการแข่งขันฯ ประเภท FUTURE ENGINEERS จำนวน 2 สิทธิ์ (รางวัลที่ 1 – 2 ในสนามพิเศษ)

รวมโควตาตัวแทนประเทศไทย ทั้งสิ้น 16 สิทธิ์

Promotion WRO 2024